herb
BIP
29.09.2022

Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książkÄ…”

 

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa.

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ im. JÄ™drzeja Åšniadeckiego w Å»arowie.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

4. ZdjÄ™cie – odbitka czarno-biaÅ‚a, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x15 cm.

5. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie oraz informację zawierającą: tytuł zdjęcia,

 imiÄ™ i nazwisko autora (odpowiedni druk w zaÅ‚Ä…czniku).

6. Fotografie należy zÅ‚ożyć w bibliotece szkolnej do 15 października 2022r.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

7. OgÅ‚oszenie wyników konkursu nastÄ…pi 07.11.2022r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.

Przewidziane sÄ… wyróżnienia.
WrÄ™czenie nagrody laureatowi konkursu, w tym osobom wyróżnionym, odbÄ™dzie siÄ™ w dniu zakoÅ„czenia roku szkolnego.

8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodÄ™ osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjÄ™ciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogÅ‚yby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

 

30.08.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 godz. 10.00

w sali gimnastycznej

25.08.2022

22.08.2022
UWAGA
W zwiÄ…zku z aktualizacjÄ… wykazu podrÄ™czników do klasy II, III i IV Technikum, informacja o podrÄ™cznikach zostanie umieszczona w późniejszym terminie
01.06.2022

 

logo

Warszawa, 30 maja 2022 r.

Informacja prasowa

 

RafaÅ‚ Brzoska Foundation rozpoczyna nabór do pierwszego konkursu Funduszu Stypendialnego.

 

RafaÅ‚ Brzoska, znany przedsiÄ™biorca i filantrop, powoÅ‚aÅ‚ wÅ‚asnÄ… fundacjÄ™, której celem bÄ™dzie wspieranie mÅ‚odych utalentowanych ludzi w ich drodze do sukcesu. SwojÄ… misjÄ™ Fundacja bÄ™dzie realizowaÅ‚a poprzez programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz Stypendialny.

 

Fundusz jest dedykowany wyjątkowej młodzieży z aspiracjami, potencjałem, pomysłami i pierwszymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuka, przedsiębiorczość/działalność społeczna.

 

Podopieczni Funduszu otrzymają indywidualne wsparcie szyte na miarę ich marzeń.

 

Każda osoba, która zdecyduje siÄ™ aplikować do konkursu stypendialnego bÄ™dzie oceniana wedÅ‚ug tych samych kryteriów: zdolnoÅ›ci, wizji rozwoju, pozytywnego wpÅ‚ywu na otoczenie oraz sytuacji ekonomicznej rodziny.

 

W konkursie może startować młodzież w przedziale 13 - 24 lata. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022.

 

Wydaje mi siÄ™, że kluczowym elementem czÅ‚owieczeÅ„stwa jest wspieranie innych. To, co chciaÅ‚bym robić poprzez mojÄ… FundacjÄ™, to pomagać dzieciom i mÅ‚odzieży z ubogich rodzin i trudnych Å›rodowisk. Pomóc im siÄ™ otwierać, uczyć, rozwijać oraz dodać odwagi i wskazać kierunek, by speÅ‚niali swoje marzenia – mówi RafaÅ‚ Brzoska, Prezes InPostu. – Wraz z mojÄ… żonÄ… OmenÄ… wierzymy, że w edukacji tkwi siÅ‚a mÄ…drego spoÅ‚eczeÅ„stwa, a wiedza i rozwój to wolność , tolerancja i szerokie horyzonty. Dlatego stawiamy na odpowiedzialne pomaganie.

 

GorÄ…co zachÄ™camy do przekazywania informacji o naborze do Funduszu Stypendialnego. SzczegóÅ‚owe informacje znajdÄ… PaÅ„stwo na stronie https://rafalbrzoskafoundation.org

 

Rafał Brzoska Foundation

ul. Fryderyka Joliot-Curie 28

02-646 Warszawa

kontakt@rafalbrzoskafoundation.org

 

18.05.2022
WychodzÄ…c naprzeciw potrzebom rodziców,
ZAPRASZAMY
na szkolenie dotyczÄ…ce rekrutacji przeprowadzone w formie on-line w dniu 30 maja 2022 r. od godz. 17:30 przez pracowników firmy Vulcan.
Link do rejestracji na szkolenie jest dostÄ™pny tutaj: https://webinariumvulcan.clickmeeting.com/131394744/register
 
02.04.2022
W dniu 01.04.2022 r. na proÅ›bÄ™ pracowników "PKP Intercity" S.A. mÅ‚odzież z ZSL we WrocÅ‚awiu tj. uczniowie z klasy III oraz IV TK - Janusz GoÅ‚aszewski, Mateusz Jezierny, RafaÅ‚ Chodorowski, Aleksander Patrzyk, a także uczennica klasy III TK z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Å»arowie MaÅ‚gorzata PituÅ‚a pomagali w zaÅ‚adunku darów do wagonu jako pomoc humanitarna dla kolejarzy z Ukrainy.
Ich pomoc okazaÅ‚a siÄ™ bardzo pomocna i z wielkim sercem mÅ‚odzież udzielaÅ‚a siÄ™ w sprawnym zaÅ‚adunku darów dla kolejarzy z Ukrainy. BRAWO.
 
ZdjecieZdjecieZdjecie
01.04.2022

Szanowni Państwo

W zwiÄ…zku z proÅ›bami szkóÅ‚, zwiÄ…zanych z dużym napÅ‚ywem uczniów z Ukrainy, stworzyliÅ›my dodatkowe strony edukacyjne w jÄ™zykach rosyjskim i ukraiÅ„skim.

Od teraz każdy uczeÅ„ może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używajÄ…c swojego jÄ™zyka ojczystego.
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

ZachÄ™camy do umieszczenia informacji na paÅ„stwa stronie internetowej (facebook) i poinformowania placówek szkolnych.

Pozdrawiamy.
Grupa Aztekium.pl

25.03.2022

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2078545 osób.