herb
BIP
Skład Samorządu Uczniowskiego
PrzewodniczącyMarlena SurzynIV T
Z-ca przwodniczącegoKatarzyna Dorodna IV T
Sekretarz--
CzłonekDamian KozibrodaIV T
Opiekunmgr Sylwia Wiśniewska-Drąg---
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Spis treści:
 1. Postanowienia ogólne
 2. Organy samorządu
 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
 4. Kadencja władz
 5. Opiekun Samorządu
 6. Zasady wprowadzenia zmian do Regulaminu SU
 7. Dokumentacja Samorządu
 8. Postanowienia końcowe
I. Postanowienia ogólne
 1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Żarowie działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
 3. SU jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 4. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu SU.
Do góry
II. Organy Samorządu
 1. Organami Samorządu są:
  1. Przewodniczący Rady SU
  2. Rada SU
  3. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
  4. Rady Klasowe
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z ośmiu osób:
  1. przewodniczącego
  2. zastępcy przewodniczącego
  3. sekretarza
  4. skarbnika
  5. członków rady
 3. O liczebności Rad Klasowych decydują Samorządy Klasowe.
Do góry
III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
 1. Przewodniczący Rady SU:
  1. reprezentuje Samorząd Uczniowski
  2. kieruje pracą Rady SU
  3. przewodniczy obradom Rady SU
  4. organizuje współpracę Rady SU z radami klasowymi
 2. Rada SU:
  1. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działaniach Samorządu
  2. opracowuje program prac Samorządu
  3. kieruje bieżącą pracą Samorządu
  4. redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną
  5. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią
  6. informuje o prawach i obowiązkach uczniów
  7. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół
  8. organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły
  9. współpracuje z przewodniczącymi klas
  10. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora szkoły
 3. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
  1. proponuje zmiany w Regulaminie SU
  2. powołuje Komisje Wyborcze
  3. sporządza protokoły z posiedzeń
 4. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.
Do góry
IV. Kadencja władz
 1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 2 lata.
 2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół im. J. Śniadeckeigo w Żarowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Wybory Rady SU odbywają się w lutym co 2 lata.
 4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zgodnie z regulaminem.
Do góry
V. Opiekun Samorządu
 1. Opiekuna SU wybiera Rada SU.
 2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.
Do góry
VI. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU
 1. Uczniowie przyjmują Regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50%
  1. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych.
  2. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
  3. Uchwały w sprawie Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów.
Do góry
VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
 1. Regulamin Samorządu SU
 2. Zeszyt protokołów Rady SU i Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych
 3. Roczny plan pracy Rady SU
 4. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego
Do góry
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
 2. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub opiekun SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w rozdziale VI.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 5. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU.
 6. Zebrania Rady SU zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.
Do góry
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2065441 osób.