herb
BIP

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023
Na skróty

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się od 16 maja 2022 r.

plakat_2022/2023 plakat_2022/2023 plakat_2022/2023
Wydziały młodzieżowe
Typ szkoły Czas trwania nauki Klasa, profil, zawód
Technikum 5 lat
Szkoła Branżowa
I stopnia
3 lata
 • elektryk
 • elektromechanik
 • tapicer
 • ślusarz
 • krawiec
 • fryzjer
 • cukiernik
 • stolarz
 • murarz
 • zegarmistrz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • kowal
 • blacharz
 • posadzkarz
 • monter elektronik
 • kucharz małej gastronomii
 • betoniarz - zbrojarz
 • rzeźnik - wędliniarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • mechanik bądź elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • operator urządzeń przemysłu chemicznego
DODATKOWE INFORMACJE
NABÓR ELEKTRONICZNY Kliknij aby się zapisać - w szkole obowiązuje nabór elektroniczny


NAJBLIŻSZY INTERNAT:
ul. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica
TEL. 74 858 28 34
strona internetowa internatu :INTERNAT ZSM 

Kryteria naboru do klas pierwszych do
ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻAROWIE

na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA:
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2022/2023 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny jest pod adresem:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl

W tym roku obowiązują na podstawie zarządzenia nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26.01.2022 r. następujące terminy rekrutacyjne:

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe2.

od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r. 

– do godz. 15.00 

(od 24 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.)

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.

– do godz. 15.00

 (od 6 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.)

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty2

od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r. 

– do godz. 15.00 

(nie dotyczy)

-----------------------------------------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

(do 14 listopada 2022 r.)

do 4 sierpnia 2022 r.

(do 12 grudnia 2022 r.)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

21 lipca 2022 r.

(22 listopada 2022 r.)

16 sierpnia 2022 r.

(20 grudnia 2022 r.)

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

(od 24 października 2022 r. do 25 listopada 2022 r.)

od 2 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.

(od 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.)

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

(od 23 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.)

od 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.

(od 3 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1 sierpnia 2022 r. – do godz. 14.00

(5 grudnia 2022 r.)

23 sierpnia 2022 r.

(16 stycznia 2023 r.)

Zasady szczególne:

 1. 1. Na podstawie §11a rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze4ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:
  1. wniosek, podpisany przez co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),
  2. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, mogą być dostarczane do szkoły pierwszego wyboru również w postaci załącznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (prawnego opiekuna) po uprzednim uzgodnieniu drogą telefoniczną z sekretariatem szkoły
 2. Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie zakwalifikowany wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 22.07.2022 r. do 29.07.2022 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Na podstawie §11bab ww. rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w ustalonym przez Kuratora Oświaty w terminie tj. do 29.07.2022 r., rodzic składa w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, stosowną informację o przyczynie niedotrzymania terminu, a samo zaświadczenie dostarcza w terminie do 23.09.2022 r.

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2071054 osób.